تماس با ما

برای ارسال مستندات به دبیرخانۀ حسینیۀ مجازی دانشگاهیان به شمارۀ 02182233203 تماس بگیرید.